Douay-Rheims + Latin Vulgate

< previous Book of Exodus next >
< previous Chapter 38 next >
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

He maketh the altar of holocaust. The brazen laver. The court with its pillars and hangings. The sum of what the people offered.

[1] He made also the altar of holocaust of setim wood, five cubits square, and three in height:
Fecit et altare holocausti de lignis setim, quinque cubitorum per quadrum, et trium in altitudine :

[2] The horns whereof went out from the corners, and he overlaid it with plates of brass.
cujus cornua de angulis procedebant, operuitque illum laminis aeneis.

[3] And for the uses thereof, he prepared divers vessels of brass, cauldrons, tongs, fleshhooks, pothooks, and firepans.
Et in usus ejus paravit ex aere vasa diversa, lebetes, forcipes, fuscinulas, uncinos, et ignium receptacula.

[4] And he made the grate thereof of brass, in manner of a net, and under it in the midst of the altar a hearth,
Craticulamque ejus in modum retis fecit aeneam, et subter eam in altaris medio arulam,

[5] Casting four rings at the four ends of the net at the top, to put in bars to carry it.
fusis quatuor annulis per totidem retiaculi summitates, ad immittendos vectes ad portandum :

[6] And he made the bars of setim wood, and overlaid them with plates of brass:
quos et ipsos fecit de lignis setim, et operuit laminis aeneis :

[7] And he drew them through the rings that stood out in the sides of the altar. And the altar itself was not solid, but hollow, of boards, and empty within.
induxitque in circulos, qui in lateribus altaris eminebant. Ipsum autem altare non erat solidum, sed cavum ex tabulis, et intus vacuum.

[8] He made also the laver of brass, with the foot thereof, of the mirrors of the women that watch at the door of the tabernacle.
Fecit et labrum aeneum cum basi sua de speculis mulierum, quae excubabant in ostio tabernaculi.

[9] He made also the court, in the south side whereof were hangings of fine twisted linen, of a hundred cubits,
Fecit et atrium, in cujus australi plaga erant tentoria de bysso retorta, cubitorum centum,

[10] Twenty pillars of brass with their sockets, the heads of the pillars, and the whole graving of the work, of silver.
columnae aeneae viginti cum basibus suis, capita columnarum, et tota operis caelatura, argentea.

[11] In like manner at the north side the hangings, the pillars, and the sockets and heads of the pillars were of the same measure, and work and metal.
Aeque ad septentrionalem plagam tentoria columnae, basesque et capita columnarum ejusdem mensurae, et operis ac metalli, erant.

[12] But on that side that looketh to the west, there were hangings of fifty cubits, ten pillars of brass with their sockets, and the heads of the pillars, and all the graving of the work, of silver.
In ea vero plaga, quae ad occidentem respicit, fuerunt tentoria cubitorum quinquaginta, columnae decem cum basibus suis aeneae, et capita columnarum, et tota operis caelatura, argentea.

[13] Moreover towards the east he prepared hangings of fifty cubits:
Porro contra orientem quinquaginta cubitorum paravit tentoria :

[14] Fifteen cubits of which were on one side with three pillars, and their sockets:
e quibus, quindecim cubitos columnarum trium, cum basibus suis, unum tenebat latus :

[15] And on the other side (for between the two he made the entry of the tabernacle) there were hangings equally of fifteen cubits, and three pillars, and as many sockets.
et in parte altera ( quia inter utraque introitum tabernaculi fecit) quindecim aeque cubitorum erant tentoria, columnaeque tres, et bases totidem.

[16] All the hangings of the court were woven with twisted linen.
Cuncta atrii tentoria byssus retorta texuerat.

[17] The sockets of the pillars were of brass, and their heads with all their gravings of silver: and he overlaid the pillars of the court also with silver.
Bases columnarum fuere aeneae, capita autem earum cum cunctis caelaturis suis argentea : sed et ipsas columnas atrii vestivit argento.

[18] And he made in the entry thereof an embroidered hanging of violet, purple, scarlet, and fine twisted linen, that was twenty cubits long, and five cubits high according to the measure of all the hangings of the court.
Et in introitu ejus opere plumario fecit tentorium ex hyacintho, purpura, vermiculo, ac bysso retorta, quod habebat viginti cubitos in longitudine, altitudo vero quinque cubitorum erat juxta mensuram, quam cuncta atrii tentoria habebant.

[19] And the pillars in the entry were four with sockets of brass, and their heads and gravings of silver.
Columnae autem in ingressu fuere quatuor cum basibus aeneis, capitaque earum et caelaturae argenteae.

[20] The pins also of the tabernacle and of the court round about he made of brass.
Paxillos quoque tabernaculi et atrii per gyrum fecit aeneos.

[21] These are the instruments of the tabernacle of the testimony, which were counted according to the commandment of Moses, in the ceremonies of the Levites, by the hand of Ithamar son of Aaron the priest:
Haec sunt instrumena tabernaculi testimonii, quae enumerata sunt juxta praeceptum Moysi in caeremoniis Levitarum per manum Ithamar filii Aaron sacerdotis :

[22] Which Beseleel the son of Uri the son of Hur of the tribe of Juda had made as the Lord commanded by Moses,
quae Beseleel filius Uri filii Hur de tribu Juda, Domino per Moysen jubente, compleverat,

[23] Having for his companion Ooliab the son of Achisamech of the tribe of Dan: who also was an excellent artificer in wood, and worker in tapestry and embroidery in violet, purple, scarlet, and fine linen.
juncto sibi socio Ooliab filio Achisamech de tribu Dan : qui et ipse artifex lignorum egregius fuit, et polymitarius atque plumarius ex hyacintho, purpura, vermiculo et bysso.

[24] All the gold that was spent in the work of the sanctuary, and that was offered in gifts was nine and twenty talents, and seven hundred and thirty sicles according to the standard of the sanctuary.
Omne aurum quod expensum est in opere sanctuarii, et quod oblatum est in donariis, viginti novem talentorum fuit, et septingentorum triginta siclorum ad mensuram sanctuarii.

[25] And it was offered by them that went to be numbered, from twenty years old and upwards, of six hundred and three thousand five hundred and fifty men able to bear arms.
Oblatum est autem ab his qui transierunt ad numerum a viginti annis et supra, de sexcentis tribus millibus et quingentis quinquaginta armatorum.

[26] There were moreover a hundred talents of silver, whereof were cast the sockets of the sanctuary, and of the entry where the veil hangeth.
Fuerunt praeterea centum talenta argenti e quibus conflatae sunt bases sanctuarii, et introitus, ubi velum pendet.

[27] A hundred sockets were made of a hundred talents, one talent being reckoned for every socket.
Centum bases factae sunt de talentis centum, singulis talentis per bases singulas supputatis.

[28] And of the thousand seven hundred and seventy-five he made the heads of the pillars, which also he overlaid with silver.
De mille autem septingentis et septuaginta quinque, fecit capita columnarum, quas et ipsas vestivit argento.

[29] And there were offered of brass also seventy-two thousand talents, and four hundred sicles besides.
Aeris quoque oblata sunt talenta septuaginta duo millia, et quadringenti supra sicli,

[30] Of which were cast the sockets in the entry of the tabernacle of the testimony, and the altar of brass with the grate thereof, and all the vessels that belong to the use thereof.
ex quibus fusae sunt bases in introitu tabernaculi testimonii, et altare aeneum cum craticula sua, omniaque vasa quae ad usum ejus pertinent,

[31] And the sockets of the court as well round about as in the entry thereof, and the pins of the tabernacle and of the court round about.
et bases atrii tam in circuitu quam in ingressu ejus, et paxilli tabernaculi atque atrii per gyrum.

< previous Book of Exodus next >
< previous Chapter 38 next >

 
TOP OF PAGE